Obchodné podmienky

 

Predmet zmluvy.

 1. Predmetom je tovar alebo služba dostupná na základe ponuky a sortimentu a následný záväzok kupujúceho uhradiť cenu za tovar alebo službu v termíne splatnosti.

Platnosť zmluvy.

 1. Na základe požiadavky na tovar alebo služby kupujúceho formou záväznej objednávky, jasne a vorped formulovanej, odsúhlasenej zo strany kupujúceho elektronicky mailom je dodávateľ povinný zabezpečiť v požadovanom množstve a kvalite tovar alebo služby v termíne, ktorý je vopred dohodnutý alebo podľa jasne špecifikovaných podmienok dodania.
 2. Kupujúci je povinný záväzne objednaný tovar prevziať a riadne bezodkladne uhradiť. V prípade záväznej objednávky nie je možné od zmluvy odstúpiť a náklady spojené so zrušením záväznej objednávky znáša v plnej výške kupujúci (cenu tovaru alebo služby, prepavné náklady, balné a poštovné náklady, ...) Až po vysporiadaní všetkých nákladov platnosť zmluvy zaniká.

Objednanie tovaru.

 1. Pod záväznou objednávkou rozumieme jasne a vopred osúhlasenú a elektronicky zaslanú objednávku na tovar alebo služby, ktorú zašle kupujúci predávajúcemu.
 2. Záväzná objednávka musí obsahovať:
 • Meno a priezvisko kupujúceho.
 • Adresu kontaktnú, adresu doručenia, telefonický kontakt.
 • Presnú špecifikáciu objednaného tovaru alebo služby, druh, typ, množstvo a kvalitu.
 • Navrhovaný termín dodania.
 • Spôsob dodania.
 • Miesto dodania a kontaktnú osobu.
 • Alebo ďaľšie dohodnuté podmienky dodania, o ktorých musia byť riadne včas informované zmluvné strany.

Cena tovaru, služby.

 1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu za tovar alebo služby cenu a DPH na základe daňového dokladu. O cene za tovar a služby je kupujúci vopred informovaný.
 2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť za doklad v termíne podľa dohody a to buď formou dobierky, prevodovým príkazom z účtu vopred za tovar alebo služby na základe preddavkovej faktúry alebo v hotovosti (platbu v hotovosti je možné realizovať len na pobočke v predajni). O spôsobe platby za tovar sa zmluvné strany vopred dohodnú.
 3. Kupujúci nie je oprávnený kúpnu sumu za tovar alebo služby krátiť alebo zadržiavať.

Záručné a reklamačné podmienky.

 1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar alebo služby v závislosti od záručnej doby výrobcu, najmenej však v rozsahu danom platnými právnymi predpismi.
 2. Pri reklamácií je kupujúci povinný predložiť doklad o uhradení za tovar alebo služby a fotodokumentáciu o poškodení.
 3. V prípade reklamácie je kupujúci povinný zabezpečiť doručnie tovaru predávajúcemu na vlastné náklady.
 4. Kupujúci je povinný o zistených vadách bezodkladne informovať predávajúceho a to v písomnej forme.

Dodacie podmienky.

 1. Na základe dohody si zmluvné strany špecifikujú miesto určenia vopred už pri záväznej objednávke.
 2. V záujme riadneho a včasného dodania tovaru alebo služby sa zmluvné strany zaväzujú vydať presné informácie a pokyny svojim dopravcom o tom, aké dodacie podmienky boli dojednané a tým zaistili zhodu externej prepravnej zmluvy.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom a bezodkladne informovať o zmenách v dodávke tovaru podľa tejto zmlvy.
 4. Kupujúci je povinný tovar alebo službu prevziať na dohodnutom mieste. V prípade, že kupujúci bol riadne informovaný o termíne dodania tovaru alebo služby v súlade s touto zmluvou, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom dodanie tovaru do dohodnutého miesta určenia. Tým momentom prechádza na kupujúceho povinnosť zaplatiť všetky náklady spojené s tovarom alebo službou ako je napr. skladné, manipulačné poplatky, poplatky spojené s vykládkou tovaru a iné náklady spojené s vybavením formalít v súvislosti s tovarom.

Iné dohody.

 1. Kupujúci v zmysle §7 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dáva súhlas predávajúcemu spracovať osobné údaje, ktoré bubú súčasťou registrácie a vzťahu (záväznej objednávky) pre vnútorné potreby spracovania predávajúcemu, zasielania ponuky tovarov, ktoré budú posielané elektronicky alebo inou formou. Tento súhlas je možno kedykoľvek písomne odvolať.

Záverečné ustanovenia.

 1. Zmluvné podmienky sú záväzné pre kupujúceho aj predávajúceho.
 2. Akékoľvek zmeny, ktoré súvisia s týmito obchodnými podmienkami sú prípustné len na základe súhlasu obidvoma zmluvnými stranami, písomne.
 3. Kupujúci prehlasuje, že bol riadne oboznámený s obsahom obchodných podmienok, že im porozumel a s týmito podmienkami súhlasí slobodne, vážne nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, bez výhrad.